Elisa

Mirakler i Gamla Testamentet

Gud gör vattnet rent

När de sedan kom tillbaka till honom medan han ännu var kvar i Jeriko, sade han till dem:
”Sade jag inte till er att ni inte skulle gå?” Männen i staden sade till Elisa:
”Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och jorden bär ingen frukt.”
Han sade: ”Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den.”
Och de hämtade en sådan åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: ”Så säger HERREN : Jag har nu gjort detta vatten hälsosamt. Det skall inte längre komma död och ofruktsamhet av det.” Och vattnet blev hälsosamt och är så än i dag enligt det ord Elisa talade.

2 Kung 2:18-22 SFB

 

Gud gör ett ekonomiskt mirakel

En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa: ”Min man, din tjänare, har dött och du vet att din tjänare fruktade HERREN. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar.” Elisa sade till henne: ”Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har hemma?” Hon svarade: ”Din tjänarinna har ingenting annat hemma än en flaska olja.”

Då sade han: ”Gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt, så flytta det.” Då gick hon ifrån honom.

Sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner, bar de fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla, sade hon till en av sina söner: ”Ge mig ett kärl till.” Men han svarade henne: ”Det finns inte något mer kärl.” Då stannade oljeflödet av. Hon gick och berättade detta för gudsmannen.

Han sade: ”Gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över.”

2 Kon 4:1-7

 

 

Elisa profeterar om en son!

 En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna, som nödgade honom att äta hos sig; och så ofta han sedan kom ditöver, tog han in där och åt. 9 Då sade hon en gång till sin man:» Se, jag har förnummit att han som beständigt kommer hitöver är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få taga in där, när han kommer till oss.» Så kom han dit en dag och fick då taga in i rummet och ligga där.  Och han sade till sin tjänare Gehasi:» Kalla hit sunemitiskan.» Då kallade han dit henne, och hon infann sig där hos tjänaren.

Ytterligare tillsade han honom:» Säg till henne: ‘Se, du har haft allt detta besvär för oss. Vad kan nu jag göra för dig? Har du något att andraga hos konungen eller hos härhövitsmannen?’»Men hon svarade:» Nej; jag bor ju här mitt ibland mitt folk.» Sedan frågade han:» Vad kan jag då göra för henne?» Gehasi svarade:» Jo, hon har ingen son, och hennes man är gammal.» Så sade han då:» Kalla henne hitin.» Då kallade han dit henne, och hon stannade i dörren. Och han sade:» Nästa år vid just denna tid skall du hava en son i famnen.» Hon svarade:» Nej, min herre, du gudsman, inbilla icke din tjänarinna något sådant.» Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne.

2 Kon 4:8-17

 

 

Gud uppväcker en död pojke

Och när Elisa kom in i huset, fick han se att gossen låg död på hans säng. Då gick han in och stängde igen dörren om dem båda och bad till HERREN. Och han steg upp i sängen och lade sig över gossen, så att han hade sin mun på hans mun, sina ögon på hans ögon och sina händer på hans händer.

När han så lutade sig ned över gossen, blev kroppen varm. Därefter gick han åter fram och tillbaka i rummet och steg så åter upp i sängen och lutade sig ned över honom. Då nös gossen, ända till sju gånger. Och därpå slog gossen upp ögonen.  Sedan ropade han på Gehasi och sade:» Kalla hit sunemitiskan.»

Då kallade han in henne, och när hon kom in till honom, sade han:» Tag din son.»

2 Kon 4:32-36

 

 

Gud gör den giftiga soppan ätlig

Och Elisa kom åter till Gilgal, medan hungersnöden var i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom, sade han till sin Tjänare

»sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna.»  Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt; då fick han se en vild slingerväxt, och av den plockade han något som liknade gurkor, sin mantel full.

När han sedan kom in, skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan; ty de kände icke till dem. Och de öste upp åt männen, för att de skulle äta. Men så snart de hade begynt äta av soppan, gav de upp ett rop och sade:» Döden är i grytan, du gudsman!» Och de kunde icke äta.

Då sade han:» Skaffa hit mjöl.» Detta kastade han i grytan. Därefter sade han:» Ös upp åt folket och låt dem äta.» Och intet skadligt fanns nu mer i grytan.

2 Kon 4:38-41

 

Elisa gör ett brödunder

Och en man kom från Baal-Salisa och förde med sig åt gudsmannen förstlingsbröd; tjugo kornbröd, och ax av grönskuren säd i sin påse.

Då sade han:» Giv det åt folket att äta.»  Men hans tjänare sade:» Huru skall jag kunna sätta fram detta för hundra män?» Han sade:» Giv det åt folket att äta; ty så säger HERREN: De skola äta och få över. Då satte han fram det för dem. Och de åt och fick över, såsom HERREN hade sagt.

2 Kon 4:42-44

 

       

 

Gud botar den spetälske Naaman

Naaman, den arameiske kungens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad, ty genom honom hade HERREN givit seger åt Aram. Han var en modig stridsman men spetälsk. Arameerna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land fört med sig en ung flicka, som kom i tjänst hos Naamans hustru.

Flickan sade till sin matmor: ”Tänk om min herre vore hos profeten i Samaria, då skulle han befria honom från hans spetälska.” Då gick Naaman och berättade detta för sin herre och sade: ”Så och så har flickan från Israels land sagt.” Kungen i Aram svarade: ”Res du dit, så skall jag skicka brev till kungen i Israel.” Så for Naaman i väg och tog med sig tio talenter silver och 6.000 siklar guld och dessutom tio högtidsdräkter.

Han överlämnade brevet till Israels kung och där stod: ”Samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Naaman till dig, för att du skall befria honom från hans spetälska.” När Israels kung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: ”Är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag skall befria en man från hans spetälska? Lägg nu märke till och se hur han söker strid med mig.”

När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: ”Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så skall han förstå att det finns en profet i Israel.” Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: ”Gå i väg och tvätta dig sju gånger i Jordan, så skall ditt kött bli friskt igen och du bli ren.”

Men Naaman blev vred och for sin väg och sade: ”Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla HERRENS , sin Guds, namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren.” Så vände han om och for sin väg i vrede.

Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: ”Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!” Då for han ner och doppade sig i Jordan sju gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren.

2 Kon 5:1-14

 

 

 Yxmiraklet

Profetlärjungarna sade till Elisa. ”Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Låt oss därför gå till Jordan och hämta var sin timmerstock därifrån, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i.” Han svarade: ”Gå.” Men en av dem sade: ”Jag ber dig: Kom med dina tjänare!”

Han svarade: ”Jag skall gå med.” Så gick han med dem. Och när de kom till Jordan började de hugga ner träd. Men medan en av dem höll på att fälla ett träd, föll yxhuvudet i vattnet. Då skrek han till och sade: ”O, min herre, yxan var ju lånad.”

Gudsmannen frågade: ”Var föll den i?” Han visade honom stället. Elisa högg då av ett stycke trä och kastade i det just där yxan fallit i vattnet och fick järnet att flyta upp. Sedan sade han: ”Tag nu upp det.” Då räckte mannen ut handen och tog det.

2 Kon 6:1-7

 

 

Elisa ser änglar

Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sade: ”På den och den platsen skall jag slå läger”, sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ”Se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där.” Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger.

Kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: ”Kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung?” Då svarade en av hans tjänare: ”Så är det inte, min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare.” Han sade: ”Gå och se efter var han finns, så att jag kan skicka någon att gripa honom.”

Man berättade då för honom att han var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: ”O, min herre, vad skall vi ta oss till?” Han svarade: ”Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem.”

Och Elisa bad: ” HERRE , öppna hans ögon, så att han ser.” Då öppnade HERREN tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. ( SFB)

2 Kon 6:8-17

 

 

Svenska Folkbibelns översättning